Tīmekļa vietnes goexanimo.lv lietošanas noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOEXANIMO", reģistrācijas numurs: 40103942284, juridiskā adrese: Rīga, Garā iela 16 - 22, LV-1055 ("GOEXANIMO"), uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.goexanimo.lv ("Tīmekļa vietne"), kuras domēna vārda lietošanas tiesības ir reģistrētas uz GOEXANIMO vārda. Šie ir GOEXANIMO Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ("Noteikumi").

1. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona ("Lietotājs"), kas izmanto GOEXANIMO sniegtos pakalpojumus un/vai apmeklē Tīmekļa vietni.

2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Tīmekļa vietni pieder tikai un vienīgi GOEXANIMO. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas varētu tikt nodarīti GOEXANIMO un trešajām personām.

3. Tīmekļa vietnē publicētais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāts ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura Tīmekļa vietnē publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana, kā arī pilnīga un/vai daļēja pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta. Lai izvairītos no neskaidrībām, lai jebkura cita fiziska vai juridiska persona varētu pārpublicēt Tīmekļa vietnē publicēto saturu (materiālu), personai vispirms jāiegūst GOEXANIMO rakstveida piekrišana Tīmekļa vietnes satura pārpublicēšanai.

4. GOEXANIMO nav atbildīga par Tīmekļa vietnē reģistrēto lietotāju publicētajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā jebkādām radītajām sekām. Citiem vārdiem, katrs Lietotājs pats ir atbildīgs par savu publicēto un/vai pārsūtīto saturu Tīmekļa vietnē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. GOEXANIMO nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām Tīmekļa vietnē, kā arī par Lietotāja informācijas nesankcionētu iegūšanu citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. GOEXANIMO neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti Lietotājam saistībā ar GOEXANIMO sniegtajiem pakalpojumiem.

6. GOEXANIMO ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pilnībā liegt Lietotājam pieeju Tīmekļa vietnei, kā arī dzēst jebkuru informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, Lietotāja maksājumu datus.

7. Ja Tīmekļa vietnes Lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Tīmekļa vietnei vai arī šī Lietotāja profils vai profilā norādītā informācija tiek dzēsta, tad GOEXANIMO šim Lietotājam neatmaksā nekādus zaudējumus vai maksājumus, kas veikti saistībā ar Tīmekļa vietnē izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, maksa par piedalīšanos turnīrā).

8. Tīmekļa vietnes Lietotājs ir atbildīgs par savu piekļūšanas datu (paroles) konfidencialitātes saglabāšanu. Ja Tīmekļa vietnē tiek veiktas darbības ar Lietotāja profilu, tajā skaitā, tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi, izmantojot pareizu Lietotāja piekļuves informāciju, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Lietotāja profilā ir veicis pats Lietotājs.

9. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu GOEXANIMO tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret GOEXANIMO un kuras jebkādā veida ir saistītas ar Tīmekļa vietni, ja šadas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Lietotāja darbības, bezdarbības vai rupjas neuzmanības dēļ.

10. Lietotājam ir aizliegts Tīmekļa vietnē publicēt:

10.1. jebkādu preču vai pakalpojumu reklāmu, ja vien iepriekš nav iegūta GOEXANIMO rakstveida piekrišana;

10.2. jebkādu materiālu, kas pamudina citu Lietotāju uz jebkādu nelikumīgu vai noziedzīgu darbību veikšanu;

10.3. draudošu, agresīvu un/vai privāto dzīvi aizskarošu informāciju/materiālu;

10.4. jebkādu informāciju vai materiālu, kas jebkādā veidā ierobežo vai pārkāpj citas personas tiesības.

11. Lietotājam nav tiesību Tīmekļa vietnē veikt jebkādas komerciāla rakstura darbības.

12. Jebkura persona, kas apmeklē vai piedalās kādā no GOEXANIMO rīkotajām esports sacensībām, automātiski sniedz atļauju GOEXANIMO pārskatīt un jebkādā veidā publicēt/modificēt jebkuru spēles (demo), video, foto vai skaņas materiālu no sacensībām, kurā ir redzama vai dzirdama attiecīgā persona.

13. GOEXANIMO ir tiesības jebkādā veidā pārpublicēt šo Noteikumu 8. punktā minēto materiālu ar jebkādu nolūku, tajā skaitā, reklāmas vai komerciālos nolūkos.

14. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram Lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrējies Tīmekļa vietnē.

15. GOEXANIMO ir tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas tajos stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Tīmekļa vietnes attiecīgajā sadaļā.

16. Ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai pārkāpuma radītajām sekām, Lietotājs var tikt saukts pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālatbildības.

17. Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī, konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu automatizētā datu apstrādes sistēmā, GOEXANIMO ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Lietotājam piekļuvi Tīmekļa vietnei, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Krimināllikuma noteikumiem.

18. Ja Lietotājs vēlas izmantot GOEXANIMO materiālus, saziņai izmantojama e-pasta adrese: info@goexanimo.lv.

19. Lietotājs piekrīt saņemt informāciju no GOEXANIMO par dažāda veida ar Tīmekļa vietni saistītām aktualitātēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības atrakstīties no iepriekš minēto aktualitāšu saņemšanas.

20. Jebkādi strīdi, kas izceļas starp GOEXANIMO un Lietotāju tiek risināti sarunu ceļā. Ja domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar GOEXANIMO pārstāvjiem, izmantojot e-pastu: info@goexanimo.lv, vai zvanot pa tālruni: +371 2633 2477.